Offentlig delgivning ÅLR Vägplan Haraldsby - Tosarby

Publicerad 23.4.2024 10:37

Ålands landskapsregering beslöt den 18.4.2024 att utställa vägplan för byggande av parallell gång- och cykelväg, längs landsväg 2 på sträckan Haraldsby - Tosarby. Etapp 1, sträckan Haraldsby - Kastelholm i Saltvik och Sunds kommuner, ställs ut inför fastställande enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.Meddelandet anslås den 25.4.2024. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliernas elektroniska anslagstavla. Vägplanen finns utställd 21 dagar till den 23 maj 2024.

Delgivningen finns också till påseende i en publik dator som är placerad i landskapsregeringens reception.Läs delgivningen och handlingarna på en annan del av den här webbplatsen.

Mariehamn den 25 april 2024

Åsa Mattsson Vägingenjör

Anhålles att denna delgivning bringas till allmänhetens kännedom senast den 25.4.2024 och att delgivningen jämte medföljande handlingar, efter det att anteckning om tiden för anslående gjorts på densamma, returneras till Ålands landskapsregering.

ÅLR 2020/9904