Närståendevård

Möjligheten till stöd för närståendevård, baserar sig på Lag om stöd för närståendevård (937/2005)

Lagens definition: närståendevård är vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan person som står den vårdbehövande nära.

Stöd för närståendevård.

Närståendevård avser tryggande av vård och omsorg för en vårdbehövande person, dvs. dygnet runt vård eller fortlöpande daglig vård. Med närståendevården avses alltid hjälp med den personliga vården och omsorgen, inte enbart hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet eller hushållsarbete.

Vården utförs antingen i den vårdbehövande personens eget hem eller i närståendevårdarens hem. Närståendevårdare kan vara en anhörig, god vän eller granne.

Kommunen kan bevilja närståendevård, om den vårdbehövande har, nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller annan motsvarande orsak. Närståendevård kan beviljas för kortare eller längre perioder.

En närstående kan på basen av vårdbehov erhålla arvode från kommunen. Arvodets storlek står i proportion till hur bindande och krävande vården är. Arvodet graderas i tre klasser.

Ansökan om stöd, så här går du tillväga.

1. Kontakta äldreomsorgsledaren (för personer över 65 år) så får du en ansökningsblankett
hemskickad. Eller skriv ut blanketten från kommunens webbsida.

2. Fyll i blanketten, bifoga den vårdbehövandes läkarintyg och skicka dessa till
Sunds kommun / Äldreomsorg / Norra Sundsvägen 361 / AX 22520 Kastelholm.

3. Äldreomsorgsledaren tar kontakt och bokar in ett hembesök för att informera om
kriterier och villkor för närståendestöd samt skriva en vård- och serviceplan.

4. Äldreomsorgsledaren beslutar utgående från läkarintyg, hembesök och vårdtagare och vårdgivares berättelse om stöd för närståendevård.

5. Ifall närståendestödet beviljas, avtalas om tidpunkt för att skriva ett avtal om stöd för närståendevård. I avtalet beslutar man om arvodets storlek, avlastning och rätt till ledighet. Äldreomsorgsledaren skickar hem kopior på samtliga dokument.