Anmälan om service- och stödbehov samt orosanmälan

Enligt Äldrelag (2020:9) för Åland som började gälla 1.1.2021, finns följande lagparagraf, vilken vi inom socialvården är satta att följa.

§ 19 Anmälan om servicebehov

Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller någon som är anställd inom socialvården i kommunen, inom Ålands hälso- och sjukvård, räddningsväsendet eller hos alarmcentralen eller polisen, i sitt uppdrag har fått kännedom om en äldre person som är i behov av social- eller hälsovård och som är uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, ska den anställda oberoende av sekretessbestämmelserna utan dröjsmål göra en anmälan om behovet av hälso- och sjukvård till Ålands hälso- och sjukvård och till den kommunala myndighet som ansvarar för socialvården om behovet av socialvård.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. finns bestämmelser i 18 § landskapslagen om Ålands hälso- och sjukvård som innebär att patientens hemkommun ska underrättas om en patient behöver insatser från kommunens socialservice efter det att patienten har skrivits ut från Ålands hälso- och sjukvård.

En anmälan får göras av andra personer än de som avses i 1 mom. oberoende av eventuella sekretessbestämmelser som gäller dem. Källa: Äldrelag (2020:9) för Åland

Förfarande

Nedan beskrivs kort förfarandet i samband med att en oro kring en person uppstår och att en ”Anmälan om äldre personers service – och stödbehov

Alla som arbetar inom socialvårdens olika verksamheter är ålagda att göra en anmälan om man upplever att en person på något sätt far illa, detta oberoende av personens ålder. Skyldighet att anmäla gäller även för misstänkta behov av vård och omsorg som man får kännedom om i annat sammanhang än i arbetet.

Alla kommuninvånare som upplever- eller misstänker att en person oavsett ålder, på något sätt far illa eller tycks ha ett ökat hjälpbehov, har rätt och möjlighet att göra en anmälan.

Gällande personer över 65 år mantalsskrivna i Sund, lämnas anmälan till Äldreomsorgsledaren i kommunen vars skyldighet det är att kontrollera upp det faktiska vård- och omsorgsbehovet samt vid behov kontakta andra berörda instanser.

Om möjligt prata med personen som du känner oro för innan du gör en anmälan. Viktigt att notera är att varje individ har självbestämmanderätt och kan därmed tacka nej till utredning och erbjudande om service.

Är man osäker på hur man bör gå till väga är man välkommen att kontakta kommunens äldreomsorgsledare.

Blanketten ”Anmälan om äldre personers service– och stödbehov” finns tillgängligt på kommunens webbsida, samt kan fås från äldreomsorgsledaren eller kommunkansliet.