Kommunkansliet i Björby, Sund

Kommunen Sund

Sunds kommun är Ålands mesta turistkommun. Kastelholms slott och Bomarsunds fästning är populära utflyktsmål. Det finns vandringsleder, idrotts- och fritidsaktiviteter i de olika föreningar i kommunen.

Kommunens verksamhetsidé

Kommunen ska, inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

Uppgifter och befogenheter

Förvaltningsstadgan bestämmer om kommunens organisation och fördelning av uppgifter och befogenheter, bestämmelser om det kommunala beslutsfattandet och mötesförfarandet, befogenheter i personalärenden, kommunens ekonomi, intern kontroll och riskhantering.

Förtroendevalda

Kommunens förtroendevalda bildas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder; centralnämnd för lagtings- och kommunalval samt centralvalnämnd i riksval, byggnadsteknisk nämnd, utbildningsnämnd och omsorgsnämnd. Genom avtal ingår Sunds kommun i lantbruksnämnd som förvaltas av Finströms kommun samt i brand- och räddningsnämnd som förvaltas av Jomala kommun. Fullmäktige kan tillsätta direktioner för inrättningar och affärsverk eller för andra uppgifter. Styrelsen kan tillsätta kommittéer för beredning eller utredning av ett visst ärende eller för att sköta en särskild uppgift.

Personal

Den kommunala verksamheten sköts av tjänsteinnehavare och personer i arbetsavtalsförhållande (arbetstagare). För tjänsteinnehavare tillämpas lagen om kommunala tjänsteinnehavare och för arbetstagare i arbetsavtalsförhållande tillämpas arbetsavtalslagen.

Ekonomi

För granskning av kommunens förvaltning och ekonomi utser kommunfullmäktige revisorer. Fullmäktige fattar beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Kommunstyrelsen beslutar närmare om avgiftsgrunderna och beloppen. Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt som gäller avgifter till andra organ och tjänsteinnehavare. Riskhanteringen i kommunen avser finansiella risker, strategiska risker samt operativa risker. Varje sektor ansvarar för riskhanteringen inom det egna verksamhetsområdet, och beslutar om försäkring av kommunens egendom och ansvar. Information Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret över kommunens information och godkänner allmänna anvisningar med principer för den kommunala informationen.

Kommunens besöks- och faktureringsadress

Sunds kommun

Norra Sundsvägen 361

AX-22520 KastelholmE-post: info@sund.ax

FO nr 0205125-8

För telefonnummer se kontaktuppgifter.