Bygglov

Kontakta byggnadskansliet

Du är välkommen att boka in tid för möte med byggnadsinspektören eller byråsekreteraren:

 • Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-10.00
 • Arbetstid: Måndag-fredag

När behövs bygglov?

Du behöver bygglov om du tänker:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • bygga om.

Dessutom behöver du bygglov för installation av en ny eldstad och för ändringar av en byggnads användningsändamål.

Om du vill att din bygglovsansökan ska tas upp på byggnadsnämndens nästa möte behöver du lämna in din ansökan minst 14 dagar innan mötet. Din ansökan lämnar du in till kommunkansliet i Sund.

Ansökan om bygglov

Din ansökan om byggnadslov ska alltid innehålla:

 1. Utredning över besittningsrätten, i första hand lagfartsbevis. Om lagfartsbevis saknas ska du lämna in legoavtal, köpebrev eller gåvobrev, som visar att du besitter området där byggnaden ska uppföras.
 2. Kopia på byggnadsplan om sådan är uppgjord för området.
 3. Situationsplan i skala 1:500 (eventuellt 1:1000) i 2 exemplar.
 4. Plan-, fasad- och skärningsritningar i skala 1:100
 5. Befolkningsregistercentralens blankett RH1. För hus med fler bostäder gäller RH2.

Ibland vi behöva ytterligare handlingar för att byggnadslovet ska kunna prövas. Det kan till exempel vara:

 • anhållan om ansvarig arbetsledare
 • tillstånd för tomtutfart
 • förrättningskarta som utvisar servituter
 • myndighetsutlåtanden
 • rågrannens samtycke.

Kontakta byggnadsinspektören för att få veta om det finns behov av tilläggsuppgifter för ditt byggnadslov.

Byggnadsanmälan görs:

Ålands författningssamling nr 82, 2017 §67 Anmälan.

Trots bestämmelsen i 66 § krävs endast en anmälan till byggnadsnämnden innan följande åtgärder vidtas

1) utanför detaljplanerat område till ett en- och tvåbostadshus göra en tillbyggnad med en våningsyta på högst 15 kvadratmeter om tillbyggnaden inte placeras närmare tomtgränsen än fem meter,

2) ändra en byggnad, om ändringen innebär att byggnadens bärande delar berörs, byggnadens planlösning påverkas avsevärt eller brandskyddet väsentligt ändras i byggnaden,

3) utanför detaljplanerat område i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus uppföra en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter med en taknockshöjd som inte överstiger 4,5 meter och som, tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, inte får en större byggnadsarea än 25 kvadratmeter och inte utan grannarnas medgivande placeras närmare tomtgränsen än fem meter.

Anmälan krävs även för att:

 inom detaljplanerat område anlägga parkeringsplats utomhus för fler än fem bilar eller anlägga eller ändra placeringen av en infart som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning,

 inom detaljplanerat område byta färg på byggnaden så att byggnadens utseende avsevärt förändras,

 bygga scen, läktare, samlingstält eller liknande anläggningar för allmänheten avsedd att vara uppställd över en månad,

 anlägga upplag för förvaring av bilar, båtar eller annat gods,

 ställa upp husvagn, buss eller liknande fordon på en annan plats än en campingplats för en tid överstigande två månader om syftet är att fordonet ska användas för boende, näringsverksamhet eller liknande,

 förtöja fartyg eller anläggning på vatten för en tid överstigande två månader om avsikten är att använda fartyget eller anläggningen för boende, näringsverksamhet eller liknande.

I byggnadsordningen kan kommunen införa anmälningsplikt för:

 reklamskyltar, markiser och liknande anordningar som placeras på eller i anslutning till en byggnad,

 uppförande av master, cisterner, vindkraftverk, solenergianläggningar, större antenner eller belysningsstolpar eller motsvarande som inte kräver bygglov,

 ändring av en byggnad som är skyddad med stöd av lag där åtgärden inte kräver bygglov,

 byggande av ekonomi- eller förrådsbyggnad som annars omfattas av bygglovsplikt.

Till anmälan fogas en ritning som tillräckligt väl utvisar byggnadsverkets konstruktion, placering och utseende med behövliga huvudmått samt vid behov en utredning om besittningsrätten till tomten eller fastigheten. Byggandet får påbörjas om inte byggnadsnämnden senast 15 arbetsdagar från mottagandet av anmälan meddelar att kompletterande utredning krävs eller vilka villkor som måste uppfyllas för att tillvarata grannarnas intressen eller för att uppfylla bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser meddelade med stöd av lagen.

Energicertifikat

Sedan år 2009 måste du även lämna in ett energicertifikat i din bygglovsansökan till byggnadsnämnden. Detta gäller för bostadshus och större byggnader. Energicertifikatet anger byggnadens beräknade energiförbrukning. 

Underrättande av granne

Inför en behandling av bygglovsansökan på icke detaljplanerat område, ska grannar som regel underrättas. Det är byggnadsnämnden som underrättar grannarna och ger dem tillfälle att yttra sej.

På detaljplanerat område behöver grannar inte höras förutsatt att byggnadsåtgärden inte strider mot bestämmelserna i detaljplanen.

Bygganmälan

Du ska göra en bygganmälan om byggnaden är:

 • mindre än 10 m2
 • lägre än 3 meter
 • utan eldstad.

Samma bestämmelser om byggnadens placering som vid bygglov gäller också i de fall enbart bygganmälan krävs. Kontakta byggnadsinspektören ifall du är osäker på placeringen.

För byggnanmälan använder du samma blankett som för bygglov.

Till bygganmälan ska du bifoga:

 • äganderättshandlingar
 • utdrag ur grundkarta där tomtens rågränser är markerade
 • situationsplan
 • skissritning.

Det kan ibland vara nödvändigt att komplettera anmälan med ytterligare handlingar. Byggnadsinspektören begär i så fall in kompletteringar.

Undantag för bygglov och bygganmälan

Det finns även byggnader som varken kräver byggnadslov eller byggnadsanmälan. Då handlar det om mindre förrådsbyggnader och biltak i anslutning till befintliga bostadshus.

På detaljplanerat område gäller:

 •  förrådsbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta på högst 10 m2 och med en taknockshöjd på högst 3 meter.
 •  skärmtak på högst 12 m2 i anslutning till huvudbyggnaden (bostadshuset).

På glesbebyggt område gäller:

 • förrådsbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta på högst 15 m2 och med en taknockshöjd på högst 3 meter.
 • skärmtak på högst 15 m2 i anslutning till huvudbyggnaden (bostadshuset).
 • inglasning av uteplats under skärmtak i anslutning till huvudbyggnaden (bostadshuset).
 • friliggande biltak med en byggnadsyta på högst 30 m2. Ett biltak är en byggnad med högst 50 % vägg (en kort- och en långsida öppen).

Övriga krav:

 • byggnadens avstånd till tomtgränsen måste vara minst 5 meter.
 • byggnadens/konstruktionens avstånd till stranden ska vara minst 30 meter.
 • avståndet till vägmitt för landsväg ska vara minst 20 meter och till bygde- samt kommunalväg minst 12 meter.

På detaljplanerat område måste du kontrollera vilka bestämmelser som gäller så att byggnadsåtgärderna inte strider med planebestämmelserna.

Observera att untantagsbestämmelserna inte gäller för fritidstomter och fritidsbebyggelse. För byggnadsåtgärder på dessa måste du alltid söka bygglov. Eventuellt måste du göra en bygganmälan.