Hemvårdsstöd

Hemvårdsstödet är lagstadgat och beviljas i enlighet med Landskapslag om hemvårdsstöd (2015:68). Hemvårdsstödet beviljas inte för kortare tid än 1 månad och betalas retroaktivt för högst 6 månader. Stödet betalas ut den sista varje månad och är en skattepliktig inkomst. Det finns flera olika hemvårdsstöd.

Grundläggande hemvårdsstöd

Beviljas för ett barn under 3 år som inte nyttjar en kommunal barnomsorgsplats och vårdnadshavaren inte lyfter föräldrapenning.

Utökat hemvårdsstöd

Beviljas på samma grunder som det grundläggande hemvårdsstödet för barn under 3 år men under sammanlagt högst åtta månader så att vardera vårdnadshavaren har rätt till utökat stöd under en sammanhängande period om högst fyra månader. Stödperioderna behöver inte följa tidsmässigt direkt efter varandra. Har barnet endast en vårdnadshavare har denne rätt till stöd under en sammanhängande period om högst åtta månader. Dessutom behöver vårdnadshavaren vårda sitt barn själv, och får inte förvärvsarbeta.

Syskontillägg

Beviljas för vårdnadshavare som lyfter grundläggande eller utökat hemvårdsstöd för syskon under 3 år som inte deltar i barnomsorg eller syskon över 3 år som deltar i kommunal barnomsorg om högst 50% fram till 31 juli året syskonet blir läropliktigt.

Hemvårdsstöd för syskon

Beviljas en vårdnadshavare som lyfter föräldrapenning och som har omsorg för minst 1 äldre syskon som inte deltar i kommunal barnomsorg (kan delta i förundervisningen)

Partiellt hemvårdsstöd

Beviljas för vårdnadshavare som har en arbetstid om högst 30h/vecka till förmån för vård av sitt barn. Barnet skall vara under 3 år i kommunal barnomsorg eller i grundskolans årskurs 1 och 2 och inte nyttjar kommunal fritidshemsplats.

Inkomstbaserad tilläggsdel

Beviljas utifrån familjens bruttoinkomster. Maximibeloppet om 350€ utbetalas åt familjer vars bruttoinkomst är högst 1050€. Om familjens bruttomånadsinkomst är mellan 1 050€ och 3 383,30€ utbetalas en del av tilläggsdelen. Tjänsteman med befogenhet kontrollerar familjens inkomster via inkomstregistret då ansökan behandlas.

 

Grundläggande hemvårdsstöd

500 euro

Utökat hemvårdsstöd

700 euro

Syskontillägg

100 euro

Hemvårdsstöd för syskon

100 euro

Inkomstbaserad tilläggsdel max

350 euro

Partiellt hemvårdsstöd

125 euro

Grundläggande hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer

750 euro

Utökat hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer

1050 euro

 

Fyll i blanketten ansökan för hemvårdsstöd och lämna den till

Alexandra Andersson

Tosarby daghem, Solängsvägen 12, 22520 Kastelholm eller via e-post

alexandra.andersson@sund.ax

 

Kontakta Alexandra Andersson eller Annika Öhman eller för ytterligare information eller frågor.