Omsorgsnämnden

Äldreomsorgsledaren bereder och föredrar ärenden som gäller äldreomsorgen i omsorgsnämnden för Sunds kommun. Nämnden ger förslag till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige. Det kan bland annat gälla budget, taxor, bokslut eller andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om. 

Den gemensamma socialnämndens uppgifter avslutades per 31.12.2020. Uppgifterna handhas av Kommunernas Socialtjänst k.f (KST) från och med 1.1.2021

Omsorgsnämnden

Ordinarie

Kortman Annika, ordförande
Karlsson Karin
Carlsson Ann
Berglund Stefan
Lindeman Fredrik

Ersättare

Schütten Erik
Dahl Ulla-Britt
Mattsson Johan
Eklund Susann
Järvinen Rickard