Bomarsundsbron

Avgifter och taxor

Taxorna för år 2024 är fastställda av kommunfullmäktige 14.11.2023 § 57 och kompletterade 16.04.2024 § 41. Närmare uppgifter finns i bilagorna.