Offentlig delgivning - utställande av förslag till detaljplan

Publicerad 24.8.2022 11:44

OFFENTLIG DELGIVNING – UTSTÄLLANDE AV FÖRSLAG TILL DETALJPLAN

Hänvisning, Plan- och bygglag (2008:102) för Åland, 6 kap. Planläggningsförfarande, 31 §. Utställande av planförslag

Under 31.8 – 30.9 så kommer ett planförslag som är en detaljplanändring som omfattar ett 4,5 ha stort område väster om Sundsvägen inkluderande fastigheterna Elviras 2:92, Elnas 2:110 och del av Österåker i Kastelholm (412) i Sunds kommun, att ställas ut. Planförslaget rör Smakbyn.

Kommunmedlemmar och de som anges i PBL 30 §, 1 mom. har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på planförslaget.

Synpunkterna meddelas antingen till info@sund.ax eller med ordinarie post till Sunds kommun, kommunstyrelsen, Norra Sundsvägen 361 Björby, AX-22520 Kastelholm.

Planförslaget går att ta del av som en bilaga till detta meddelande eller genom att besöka Sunds kommunkansli. Det samma gäller protokollet från hörandet som skedde i beredningsskedet.

Å tjänstens vägnar:
Kommundirektör Andreas Johansson

Publicerad 24.8.2022
Uppdaterad 24.8.2022