Närståendevård

Närståendevård avser tryggande av vård och omsorg för en vårdbehövande person.

Vården utförs av en närstående. Antingen i den vårdbehövande personens eget hem eller i närståendevårdarens hem. Närståendevårdare kan vara en anhörig, god vän eller granne.

Stöd för närståendevård

Närståendevårdare kan på basen av vårdbehovet erhålla stöd för närståendevård från kommunen. Vårdarvodets storlek står i proportion till hur bindande och krävande vården är. Arvodet graderas i tre klasser.

Kommunen kan bevilja närståendevård om en person har:

  • nedsatt funktionsförmåga
  • sjukdom
  • handikapp
  • annan motsvarande orsak.

Ansökan om stöd

När du har lämnat in ansökan om stöd för närståendevård kommer äldreomsorgsledaren att kontakta dig för att boka in ett hembesök.  

Din ansökan, hembesöket och eventuella läkarintyg utgör sedan grunden för kommunens bedömning av din rätt till närståendevårdsstöd.

Om du blir beviljad stöd för närståendevård är nästa steg att skriva ett avtal. I avtalet beslutar man bland annat om avlastning och rätt till ledighet.

Frågor och mer information

Kontakta Desirée Zetterman.

I bilagan "Kriterier och justerade belopp inför 2021" kan du läsa mera om beviljande av stöd och annan information.

 

 

Observera att - Närståendevård för personer under 65 år handhas av Kommunernas Socialtjänst kf. (KST)

 

 

 

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 17.5.2022