Stöd till ensamföretagare.

Stöd till ensamföretagare finns att söka senast 30.09.2020. Mer information under anslagstavlan.

Närståendevård

Närståendevård avser tryggande av vård och omsorg för en vårdbehövande person.

Vården utförs av en närstående. Antingen i den vårdbehövande personens eget hem eller i närståendevårdarens hem. Närståendevårdare kan vara en anhörig, god vän eller granne.

Stöd för närståendevård

Närståendevårdare kan på basen av vårdbehovet erhålla stöd för närståendevård från kommunen. Vårdarvodets storlek står i proportion till hur bindande och krävande vården är. Arvodet graderas i tre klasser.

Kommunen kan bevilja närståendevård om en person har:

  • nedsatt funktionsförmåga
  • sjukdom
  • handikapp
  • annan motsvarande orsak.

Ansökan om stöd

När du har lämnat in ansökan om stöd för närståendevård kommer socialarbetaren eller äldreomsorgsledaren att kontakta dig för att boka in ett hembesök.  

Din ansökan, hembesöket och eventuella läkarintyg utgör sedan grunden för kommunens bedömning av din rätt till närståendevårdsstöd.

Om du blir beviljad stöd för närståendevård är nästa steg att skriva ett avtal. I avtalet beslutar man bland annat om avlastning och rätt till ledighet.

Frågor och mer information

Kontakta gärna oss vid frågor och för att få mer information.

Närståendevård av personer som är äldre än 65 år
– kontakta Sani Gustafsson eller Annika Vördgren

Närståendevård av personer som är yngre än 65 år
– kontakta Anna Aakula eller Susann Peltonen

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 20.2.2020