Social- och omsorgsnämnden

Äldreomsorgsledaren bereder och föredrar ärenden som gäller äldreomsorgen i omsorgsnämnden för Sunds kommun. Nämnden ger förslag till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige. Det kan bland annat gälla budget, taxor, bokslut eller andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om. 

Den gemensamma socialnämnden och omsorgsnämnden fattar självständigt beslut i frågor som bland annat berör enskilda åtgärder och anställande av personal. 

Social- och omsorgsnämnden

Ordinarie

, ordförande
, vice ordförande
 
 

Ersättare

 
 
 
 
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 23.1.2020