Offentlig delgivning - Samråd

Publicerad 15.11.2022 13:54 | Uppdaterad 16.11.2022 08:09

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 8.1.2023 09:00

OFFENTLIG DELGIVNING - SAMRÅD

Hänvisning, Plan- och bygglag (2008:102) för Åland, 6 kap. Planläggningsförfarande, 30 §. Hörande i beredningsskedet

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna 6:5 och 6:7 i Högbolstad by (410) jämte beskrivning enligt kommunstyrelsens beslut § 23/07.03.2022 har tagits fram. Detaljplanen rör Edens stugor. 

Med anledning av detta hålls samråd enligt 30 § plan- och bygglag för landskapet Åland (ÅFS 2008:102) onsdagen den 7 december 2022 kl. 18.30 vid Sunds kommunkansli i Björby. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan. Resultatet av samrådet och förslag med anledning av de synpunkter som har framförts ska redovisas då planförslaget ställs ut.

Planförslaget går att ta del av som en bilaga till detta meddelande eller genom att besöka Sunds kommunkansli.

Efter samrådet finns det möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter. Synpunkterna meddelas antingen till info@sund.ax eller med ordinarie post till Sunds kommun, kommunstyrelsen, Norra Sundsvägen 361 Björby, AX-22520 Kastelholm, till och med den 7 januari 2023.

Å tjänstens vägnar:
Kommundirektör Andreas Johansson

Publicerad 15.11.2022
Uppdaterad 16.11.2022