Förslag till detaljplan Svensböle ind

Publicerad 25.5.2022 12:32 | Uppdaterad 27.5.2022 10:22

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 4.7.2022 23:59

Hänvisning, Plan- och bygglag (2008:102) för Åland, 6 kap. Planläggningsförfarande, 31 §. Utställande av planförslag

Under 3.6 – 4.7 så kommer planförslag gällande detaljplan för fastigheterna Kolsvedja 1:30, Sågen 1:33, Hägnaden 1:34, Hägnaden I 1:35, Inpro 1:47, Knallhallen 1:49 och del av Svensböle 1:36 i Svensböle enstaka hemman (425) och del av Södergård 3:7 i Domarböle by (405) i Sunds kommun, att ställas ut.

Kommunmedlemmar och de som anges i PBL 30 §, 1 mom. har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på planförslaget.

Synpunkterna meddelas antingen till info@sund.ax eller med ordinarie post till Sunds kommun, kommunstyrelsen, Norra Sundsvägen 361 Björby, AX-22520 Kastelholm.

Planförslaget går att ta del av som en bilaga till detta meddelande eller genom att besöka Sunds kommunkansli. Det samma gäller protokollet från hörandet som skedde i beredningsskedet.

Å tjänstens vägnar:
Kommundirektör Andreas Johansson

Förslag till detaljplan Svensböle industriområde;

Karta

Planbeskrivning

Protokoll, hörande i beredningsskedet 16.09.2021

Publicerad 25.5.2022
Uppdaterad 27.5.2022