Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Budgetbehandlingen


Budgeten är kommunens huvudsakliga styrande dokument. I december varje år fastslår kommunfullmäktige vad som ska förverkligas under det kommande året genom att anta budgeten på förslag från styrelsen. Innan budgetförslaget når fullmäktige har det behandlats av de olika nämnderna.

Årets budget och det senaste bokslutet finns nedan.

Dokument:  Balansbok och verksamhetsberättelse 2016
 
 
 
 
  Budget 2017 och ekonomiplan för åren 2018-20189
 
  

 

 

 

 

 

Inkomster


Kommunens huvudsakliga inkomster är skatteintäkter och landskapsandelar.

Kommunalskatteprocenten för år 2017 är 19,5 %.

Landskapsandelarna fastställs av landskapsregeringen bl.a. utifrån bosättningsstrukturgrupp och befolkningsantal. Det finns olika typer av landskapsandelar:

• Allmän landskapsandel
• Landskapsandel för socialvården
• Landskapsandel för grundskolan
• Landskapsandel för bibliotek
• Landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet


Länkar: Finansavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Kostnader


Enligt kommunallagen ska kommunen "handha de uppgifter som den åtagit sig med stöd av den kommunala självstyrelsen och som ålagts den genom lag". Detta innebär att kommunen delvis har obligatoriska uppgifter att fullfölja som inte kan väljas bort, delvis kan kommunen självständigt besluta om att åta sig även icke lagstadgade uppgifter.

Lagstadgade uppgifter är t.ex. skola, socialvård, daghem och äldreomsorg. Vilka av kommunens skyldigheter som är inom dessa områden framkommer i speciallagstiftningen. Till de frivilliga uppgifterna kan bl.a. hänföras Medis- och vänortsverksamhet.

Avgifter


En del av de tjänster som kommunen tillhandahåller är avgiftsbelagda. Enligt Kommunallagen 13 § ska fullmäktige fastställa grunderna för de avgifter som ska bäras upp för kommunens tjänster och andra prestationer och grunderna för när kommunen kan avstå från att bära upp avgift för en tjänst eller prestation.

 

 

   
   

 

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax