Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Kommuninfo 


 Kommunkansliet i Björby

 

Här hittar du information om kommunens organisation och administration, samt kontaktuppgifter till kommunens förtroendevalda.

I kommunen finns ett kommunfullmäktige med 13 medlemmar, en kommunstyrelse med 6 medlemmar och totalt tre nämnder, samt en gemensam socialnämnd med Vårdö kommun.

Byggnadstekniska nämnden handhar både frågor som rör tekniska sektorn, där kommunteknikern är föredragande och byggnadsinspektionen, där byggnadsinspektören är föredragande.

Skol- och bildningsnämnden är kommunens största nämnd om man ser till dess område. Under skol- och bildningsnämndens förvaltningsområde hör skolverksamheten; både lågstadie- och högstadieverksamheten, samt övrig skolverksamhet, eftermiddagsverksamheten, barnomsorgen, biblioteks- och kulturverksamheten, samt den övriga fritidsverksamheten. Föredragande i skol- och bildningsnämnden är skoldirektören och skoldirektören har en ledningsgrupp bestående av de ansvariga inom de olika sektorerna. Skolföreståndaren bereder ärenden som berör skola och eftermiddagsverksamhet, barnomsorgsledaren bereder barnomsorgsärenden, bibliotekarien bereder biblioteks- och kulturärenden och Fritidsledaren bereder ärenden som berör fritidsverksamheten.

Omsorgsnämnden handhar frågor som rör äldreomsorgen och i dessa frågor är äldreomsorgsledaren föredragande.
Socialsekreteraren är föredragande i den gemensamma socialnämnden för Sund och Vårdö kommuner. Den gemensamma socialnämnden handhar frågor rörande individ- och familjeomsorgen.
Under valår är även central- och valnämnden verksam i kommunen.

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax