Skol- och bildningsnämnden

Skol- och bildningsnämnden administrerar skola, bibliotek, kultur och fritidsverksamhet i kommunen.

Skoldirektören för Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) är föredragande i skolnämnden och bereder ärenden i samråd med skolföreståndaren, bibliotekarien och fritidsledaren.

Nämnden fattar beslut i frågor som:

  • läsårets tider
  • anställande av personal (förutom föreståndartjänsterna och personal i arbetsavtalförhållande)
  • undervisningsplan
  • ärenden som berör enskild elev
  • bibliotekets öppettider
  • anordnande av utställningar och evenemang
  • beviljande av verksamhetsbidrag.

Nämnden ger förslag till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige om bland annat budget, taxor, bokslut samt andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om. 

Skol- och bildningsnämnden

Ordinarie

Olin Camilla, ordförande
Back Jonas, vice ordförande
Nikula Ninna
Svahn Didrik
Frank Veronica

Ersättare

Pfeifer Annett
Johansson Petter
Karlsson Anna
Larpes Gard
Lindström-Winé Sonja
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 15.5.2018