Bygglov

Kontakta byggnadskansliet

Du är välkommen att boka in tid för möte med byggnadsinspektören eller byråsekreteraren:

 • Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-10.00
 • Arbetstid: Måndag-fredag

När behövs bygglov?

Du behöver bygglov om du tänker:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • bygga om.

Dessutom behöver du bygglov för installation av en ny eldstad och för ändringar av en byggnads användningsändamål.

Om du vill att din bygglovsansökan ska tas upp på byggnadsnämndens nästa möte behöver du lämna in din ansökan minst 10 dagar innan mötet. Din ansökan lämnar du in till kommunkansliet i Sund.

När behövs bygganmälan?

För vissa typer av byggnader och åtgärder räcker det med att göra en bygganmälan. Bygganmälan lämnar du in i de fall bygglov inte behövs. 

De enklaste komplementbyggnaderna i anslutning till bostadshus är däremot helt undantagna från både bygglovs- och bygganmälningsplikt. Då behöver du inte lämna in någon anmälan.

Ansökan om bygglov

Din ansökan om byggnadslov ska alltid innehålla:

 1. Utredning över besittningsrätten, i första hand lagfartsbevis. Om lagfartsbevis saknas ska du lämna in legoavtal, köpebrev eller gåvobrev, som visar att du besitter området där byggnaden ska uppföras.
 2. Kopia på byggnadsplan om sådan är uppgjord för området.
 3. Situationsplan i skala 1:500 (eventuellt 1:1000) i 2 exemplar.
 4. Plan-, fasad- och skärningsritningar i skala 1:100
 5. Befolkningsregistercentralens blankett RH1. För hus med fler bostäder gäller RH2.

Ibland vi behöva ytterligare handlingar för att byggnadslovet ska kunna prövas. Det kan till exempel vara:

 • anhållan om ansvarig arbetsledare
 • tillstånd för tomtutfart
 • förrättningskarta som utvisar servituter
 • myndighetsutlåtanden
 • rågrannens samtycke.

Kontakta byggnadsinspektören för att få veta om det finns behov av tilläggsuppgifter för ditt byggnadslov.

Energicertifikat

Sedan år 2009 måste du även lämna in ett energicertifikat i din bygglovsansökan till byggnadsnämnden. Detta gäller för bostadshus och större byggnader. Energicertifikatet anger byggnadens beräknade energiförbrukning. 

Hörande av granne

Inför en behandling av bygglovsansökan ska grannar som regel höras.

Det betyder att utanför detaljplanerat område ska grannar till en planerad byggnadsplats höras. Undantaget är de fall där det är uppenbart onödigt med tanke på projektets betydelse eller läge. Till exempel fordras inget hörande vid byggande av en mindre ekonomibyggnad inom en befintlig gårdsenhet långt från rågrannar.

Ett hörande kan ske på flera sätt:

 • Bygglovssökande kontaktar själv grannen och inhämtar dennes syn på projektet.
 • Officiellt hörande via kommunen. Grannarna blir då kallade till syn på den planerade byggnadsplatsen, där de får information om projektet. Samtidigt får de möjlighet att framföra sin åsikt.

På detaljplanerat område behöver grannar inte höras förutsatt att byggnadsåtgärden inte strider mot bestämmelserna i detaljplanen. Det är kommunen som hör grannarna när det är nödvändigt på ett detaljplanerat område.

Bygganmälan

Du ska göra en bygganmälan om byggnaden är:

 • mindre än 10 m2
 • lägre än 3 meter
 • utan eldstad.

Samma bestämmelser om byggnadens placering som vid bygglov gäller också i de fall enbart bygganmälan krävs. Kontakta byggnadsinspektören ifall du är osäker på placeringen.

För byggnanmälan använder du samma blankett som för bygglov.

Till bygganmälan ska du bifoga:

 • äganderättshandlingar
 • utdrag ur grundkarta där tomtens rågränser är markerade
 • situationsplan
 • skissritning.

Det kan ibland vara nödvändigt att komplettera anmälan med ytterligare handlingar. Byggnadsinspektören begär i så fall in kompletteringar.

Undantag för bygglov och bygganmälan

Det finns även byggnader som varken kräver byggnadslov eller byggnadsanmälan. Då handlar det om mindre förrådsbyggnader och biltak i anslutning till befintliga bostadshus.

På detaljplanerat område gäller:

 •  förrådsbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta på högst 10 m2 och med en taknockshöjd på högst 3 meter.
 •  skärmtak på högst 12 m2 i anslutning till huvudbyggnaden (bostadshuset).

På glesbebyggt område gäller:

 • förrådsbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta på högst 15 m2 och med en taknockshöjd på högst 3 meter.
 • skärmtak på högst 15 m2 i anslutning till huvudbyggnaden (bostadshuset).
 • inglasning av uteplats under skärmtak i anslutning till huvudbyggnaden (bostadshuset).
 • friliggande biltak med en byggnadsyta på högst 30 m2. Ett biltak är en byggnad med högst 50 % vägg (en kort- och en långsida öppen).

Övriga krav:

 • byggnadens avstånd till tomtgränsen måste vara minst 5 meter.
 • byggnadens/konstruktionens avstånd till stranden ska vara minst 30 meter.
 • avståndet till vägmitt för landsväg ska vara minst 20 meter och till bygde- samt kommunalväg minst 12 meter.

På detaljplanerat område måste du kontrollera vilka bestämmelser som gäller så att byggnadsåtgärderna inte strider med planebestämmelserna.

Observera att untantagsbestämmelserna inte gäller för fritidstomter och fritidsbebyggelse. För byggnadsåtgärder på dessa måste du alltid söka bygglov. Eventuellt måste du göra en bygganmälan.

Publicerad 29.3.2018
Uppdaterad 12.4.2018